Наслови задњих порука са овог блога

Јавна расправа - Стратегија подстицања рађања

Јавна расправа - Закон о удружењима

понедељак, јул 30, 2007

Линкови ка документима са седница Владе Републике Србије у јулу 2007.

18. седница Владе Републике Србије, 26. јул 2007. године

Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Црне Горе о социјалном осигурању

Уредба о поступку по коме се бирају пројекти за Национални инвестициони план и поступку по коме се Национални инвестициони план спроводи

Садржај датотеке

- Уредба

- Образац 1-4

- Захтев за преузимање обавеза

- Захтев за плаћање

Уредба о штрајку полицијских службеника

Уредба о утврђивању Програма о распореду и коришћењу средстава за пројекте развоја путне, комуналне, енергетске и туристичке инфраструктуре

Уредба о утврђивању Програма извођења геолошких истражних радова за 2007. годину

Уредба о изменама и допунама Уредбе о условима и начину интернационализације привредних друштава

Уредба о условима и начину коришћења средстава за регресирање осигурања животиња, усева и плодова у 2007. години

Уредба о измени Уредбе о регресу за квалитетну приплодну стоку и селекционисање пчелиње матице за 2007. годину

17. седница Владе Републике Србије, 23. јул 2007. године

Извештај државног преговарачког тима за Косово и Метохију о преговорима вођеним у Бечу од 21. фебруара до 2. марта 2007. године, с Предлогом закључка

Садржај датотеке:

- Извештај државног преговарачког тима

- Говор председника Владе Републике Србије Војислава Коштунице на завршној рунди преговора у Бечу 10. марта 2007. године

- Говор председника Републике Србије Бориса Тадића на завршној рунди преговора у Бечу 10. марта 2007. године

- Завршна реч председника Владе Републике Србије Војислава Коштунице на разговорима у Бечу 10. марта 2007. године

- Говор председника Владе Републике Србије Војислава Коштунице на седници СБ УН 3. априла 2007. године

Предлог резолуције Народне скупштине Републике Србије о неопходности праведног решавања питања Аутономије покрајине Косово и Метохија заснованог на међународном праву

16. седница Владе Републике Србије, 19. јул 2007. године

Предлог закона о потврђивању Споразума о измени и приступању Споразуму о слободној трговини у централној Европи – ЦЕФТА 2006

Садржај датотеке:

СРПСКИ и ЕНГЛЕСКИ

- Основни текст и Анекс I

- Анекс 1-9

- Анекс II

Предлог закона о потврђивању Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту

Предлог закона о потврђивању Конвенције о очувању европске флоре и фауне и природних станишта

Садржај датотеке:

- Основни текст

- Додатак I

- Додатак II

- Додатак III

- Додатак IV

Предлог закона о потврђивању Конвенције о очувању миграторних врста дивљих животиња

Предлог закона о потврђивању Конвенције Уједињених нација у борби против дезертификације у земљама са тешком сушом и / или дезертификацијом, посебно у Африци

Уредба о расподели и коришћењу подстицајних средстава за подршку развоја села кроз инвестирање у пољопривредну опрему и механизацију у 2007. години

Уредба о расподели и коришћењу подстицајних средстава за подршку развоју села кроз инвестирање у рурални туризам за 2007. годину

Уредба о условима и начину коришћења средстава за регресирање репроматеријала за производњу ратарских и повртарских култура у 2007. години

Уредба о расподели и коришћењу подстицајних средстава за подршку набавке основног стада и товног материјала у говедарству у 2007. години

Уредба о коришћењу подстицајних средстава за тов јунади у 2007. години

Уредба о расподели и коришћењу средства за подршку у спровођењу поверених и других стручно-саветодавних послова у пољопривреди за 2007. годину

Уредба о утврђивању програма извођења радова на заштити, коришћењу и уређењу пољопривредног земљишта за 2007. годину

Уредба о утврђивању програма расподеле и коришћења средстава за кредитирање предузећа која обављају делатност у области прехрамбене индустрије за 2007. годину

Уредба о уврђивању програма изградње, реконструкције и одржавања водопривредних објеката за 2007. годину

Кадровска решења

15. седница Владе Републике Србије, 12. јул 2007. године

Предлог закона о потврђивању Кјото Протокола уз оквирну Конвенцију Уједињених нација о промени климе

Предлог закона о изменама и допунама Закона о државним и другим празницима у Републици Србији

Уредба о распореду и коришћењу средстава субвенције произвођачима пољопривредних и прехрамбених производа за 2007. годину

Уредба о премији за млеко за 2007. годину

Уредба о регресу за квалитетну приплодну стоку и селекционисање пчелиње матице за 2007. годину

Уредба о утврђивању Програма развоја и унапређења сточарства за 2007. годину

Уредба о утврђивању Програма о расподели и коришћењу подстицајних средстава за очување и одрживо коришћење генетичких ресурса домаћих животиња за 2007. годину

Уредба о утврђивању Програма о расподели и коришћењу подстицајних средстава за очување и одрживо коришћење биљних генетичких рeсурса за храну и пољопривреду за 2007. годину

Уредба о коришћењу подстицајних средстава за подизање вишегодишњих производних засада воћа за 2007. годину

Уредба о коришћењу подстицајних средстава за подизање вишегодишњих производних засада са наслоном винове лозе и хмеља за 2007. годину

Уредба о изменама и допунама Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе

Кадровска решења

14. седница Владе Републике Србије, 5. јул 2007. године

Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2006. годину

Предлог закона о потврђивању протокола о изменама и допунама Међународне конвенције о упрошћавању и усклађивању царинских поступака

Предлог закона о изменама и допунама Закона о држављанству Републике Србије

Предлог закона о допуни Закона о платама државних службеника и намештеника

Уредба о утврђивању критеријума и ближих услова за микрокредите подстицања квалитета угоститељске понуде малих и средњих предузећа из области туризма за 2007. годину

Уредба о утврђивању програма о распореду и коришћењу средстава за пројекте развоја туризама у 2007. години

Кадровска решења

Нема коментара: