Наслови задњих порука са овог блога

Јавна расправа - Стратегија подстицања рађања

Јавна расправа - Закон о удружењима

уторак, јул 31, 2007

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ЈАВНИХ РАДОВА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ - У 2007. ГОДИНИ

На сајту Националне службе за запошљавање објављен је ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ЈАВНИХ РАДОВА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ - У 2007. ГОДИНИ који преносимо у целини

1. Предмет оглашавања

Организовање јавних радова у области:

 • социјалних, хуманитарних, културних и других делатности (здравствено васпитне активности - превенција, помоћ старима, деци, социјално угроженим лицима, заштита и чување културног наслеђа и археолошких налазишта, различити послови у позориштима, музејима, библиотекама, у туризму, уношење и електронска обрада података, маркетинг и други послови);
 • одржавања и обнављања јавне инфраструктуре (уређење и изградња путева, пруга, мостова, брана и других објеката од општег интереса, уређење ромских насеља - побољшање услова становања и други послови);
 • одржавања и заштите животне средине и природе (санација дивљих депонија, чишћење и одржавање обала река, језера, канала, одвода, јавних површина, пошумљавање, развој еколошких поседа, чување и заштита шума, река и језера, развој сеоског подручја, монтажа и одржавање опреме у парковима и јавним дечијим игралиштима, помоћ за успостављање нових депонија-локација за сакупљање и одвођење отпада и други послови);
 • послова од општег интереса који не спадају у редовну делатност јавног предузећа, односно послова из редовне делатности јавног предузећа који се не могу обавити из средстава обезбеђених за рад јавног предузећа (у случају елементарних и других непогода, одржавање и обнављање околине, одржавање инфраструктурних објеката, изградња, односно одржавање система за наводњавање, организовање мобилних екипа у пољопривреди и други послови).

2. Право учествовања

Право учествовања у поступку организовања јавних радова имају:

1) државни органи и организације;

 • органи територијалне аутономије и локалне самоуправе;
 • јавне установе и јавна предузећа;
 • привредна друштва;
 • предузетници;
 • задруге;
 • невладине организације и
 • удружења грађана.

3. Намена средстава

Средства намењена за организовање јавних радова користе се за:

1) зараде незапослених лица укључених у јавне радове, и то:

 • (1) у висини минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду, са припадајућим порезима и доприносима, за лица без квалификације,
 • (2) у висини минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду, са припадајућим порезима и доприносима, увећане за 15%, за лица са средњим степеном образовања,
 • (3) у висини минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду увећане за 30%, за лица са вишим степеном образовања,
 • (4) у висини минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду, са припадајућим порезима и доприносима, увећане за 45%, за лица са високим степеном образовања,

2) накнаду трошкова за долазак и одлазак с рада у висини неопорезованог износа, у складу са законом;

3) трошкове обезбеђења безбедности и здравља на раду - заштитна опрема потребна за извођење јавних радова, у складу са законом;

4) трошкове обуке за послове које лице обавља у току извођења јавних радовауколико се обука изводи од стране друге установе;

5) трошкове извођења јавних радова, највише до износа од 10% - средстава одобрених за јавни рад - средства за рад и опрема потребна за извођење јавних радова (алат, машине и сл.), трошкови додатних услуга за извођење јавних радова, трошкови обезбеђења потребног материјала за рад (саднице, ђубриво, средства за дезинфекцију и сл.).

4. Подношење пријаве и документације

Учесници у поступку организовања јавних радова подносе пријаву за организовање и спровођење јавних радова.

Уз пријаву учесници достављају:

1) програм јавних радова који садржи:

 • област у којој се планира извођење јавних радова,
 • територију, односно локацију на којој би се јавни радови изводили,
 • време и дужину трајања јавних радова,
 • врсту и обим послова који би се вршили у току извођења јавних радова,
 • укупан број лица који је потребан за извођење јавних радова,
 • потребну квалификациону структуру за лица која треба да раде на извођењу јавних радова,

2) изјаву учесника у јавном позиву да циљ организовања јавних радова није остваривање добити и да спровођење јавних радова на тржишту неће проузроковати нелојалну конкуренцију;

3) мишљ ење надлежног органа територијалне аутономије или локалне самоуправе о оправданости извођења јавних радова;

4) мишљење надлежног министарства о постојању јавног интереса за спровођење јавних радова ;

5) мишљење надлежне филијале Националне службе за запошљавање о могућности ангажовања незапослених лица за извођење јавних радова ;

6) извод из одговарајућег регистра којим се доказује да је извођач јавног рада регистрован за обављање делатности, односно за вршење послова, који ће се вршити у току спровођења јавних радова;

7) изјаву извођача јавних радова да ће обезбедити вођу програма јавних радова и ментора за учеснике;

8) податке о изворима финансирања, потребним средствима за спровођење јавних радова по наменама и врстама трошкова - укупан износ средстава који је потребан за спровођење јавних радова и износ средстава који је потребно обезбедити из буџета Републике Србије.

Пријаву и документацију учесници у поступку организовања јавних радова подносе Министарству економије и регионалног развоја - Сектору за запошљавање, Булевар краља Александра 15, Београд.

Пријава за организовање јавних радова подноси се на обрасцу који се прибавља без накнаде у свим филијалама Националне службе за запошљавање.

Пријава се подноси у четири примерка - два примерка Министарству економије и регионалног развоја и два примерка надлежној филијали Националне службе за запошљавање на чијем подручју се организују јавни радови.

5. Рокови

Пријава за организовање јавних радова од интереса за Републику Србију подноси се:

- до 10. септембра 2007. године - први рок,

- до 10. октобра 2007. године - други рок.

Предлог листе приоритета за организовање и спровођење јавних радова од интереса за Републику Србију (у даљем тексту: Предлог листе) утврђује се у поступку јавног разматрања приспелих пријава 15 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Одлуке о организовању и спровођењу јавних радова од интереса за Републику Србију донеће се у року од 30 дана од дана утврђивања Предлога листе.

Учесници поступка имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију до утврђивања Предлога листе.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Све додатне информације могу се добити у Министарству економије и регионалног развоја, на телефон: 011/3114-227 и 011/3014-337 или у филијалама Националне службе за запошљавање .

Информација са линка.

Нема коментара: