Наслови задњих порука са овог блога

Јавна расправа - Стратегија подстицања рађања

Јавна расправа - Закон о удружењима

петак, август 03, 2007

Оглас за одобравање СРЕДСТВА ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА КЛАСТЕРА У 2007. ГОДИНИ

Са сајта Министарства економије и регионалног развоја преносимо оглас за одобравање СРЕДСТВА ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА КЛАСТЕРА У 2007. ГОДИНИ. Линк изворног документа је следећи.


На основу члана 5. Закона о буџету Републике Србије за 2007. годину («Службени гласник РС», број 58/07), Програма за подстицај развоја кластера у 2007. години и Закључка Владе Републике Србије 05 број 401-4171/2007 од 19. јула 2007. године.

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

Расписује

ДРУГИ ЈАВНИ ОГЛАС

Којим се одобравају

СРЕДСТВА ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА КЛАСТЕРА У 2007. ГОДИНИ

1. Предмет огласа је суфинансирање пројеката развоја кластера и обухвата две фазе:

а) Прва фаза - Помоћ почетним иницијативама за повезивање по концепту кластера.

б) Друга фаза - Помоћ раду постојећих кластера у почетном периоду организованог рада.

Министарство ће у 2007. години суфинансирати само активности и оправдане трошкове који су дефинисани у Огласној документацији објављеној на веб сајту Министарства. Средства која се не искористе у 2007. години неће се аутоматски расподељивати у наредној години.

2. Намера огласа је подстицање повезивањa предузећа, носилаца знања и других институција и организација по концепту кластера.

2.1.Основни циљ подршке развоја кластера је подстицање раста продуктивности, иновативности, дугорочне пословне динамичности и отварање нових радних места.

3. Коришћење средстава

За доделу средстава могу да се пријаве само групе предузећа (најмање 9) са најмање 3 пратеће институције или организације (универзитети, истраживачко-развојни институти, удружења привреде и др.), које представљају чланице кластера. Најмање половина чланова кластера не могу бити друштва повезана у складу са чланом 366. Закона о привредним друштвима («Службени гласник РС», бр125/04).

Групе предузећа морају испуњавати следеће услове, уколико се јављају за I или II фазу развоја кластера:

а) за прву фазу могу да се пријаве само групе које су постигле договор о међусобној сарадњи и изабралe предузеће које ће се у име групе пријавити на оглас.

б) за другу фазу - може да се пријави само група која је успешно завршила прву фазу.

Детаљнија објашњења за а) и б) објављена су на веб сајту Министарства економије и регионалог развоја.

Овлашћени примаоци средстава су привредни субјекти регистровани у складу са Законом о привредним друштвима (у даљем тексту: предузећа), фондови и удружења организовани по принципу кластера, регистровани или у поступку регистрације.

За коришћење средстава не могу да конкуришу предузећа која су:

· у стечајном поступку, поступку принудног поравнања или ликвидације,

· за исте намене остварила суфинансирање из других средстава државног или локалног буџета,

· нису измирила обавезе према држави.

За коришћење средстава из огласа не могу да конкуришу предузећа из следећих привредних грана: пољопривреде и рибарства, рударства, металургије, примарне прераде метала и бродоградње.

Поднесци који нису у складу са условима огласа неће се разматрати.

4. На основу Критеријума за избор пројекта развоја кластера, који су објављени у Огласној документацији на веб сајту Министарства, независна Комисија за оцењивање ће извршити селекцију и оцењивање приспелих пријава.

5. Износ финансијских средстава за суфинансирање - Укупна висина неповратних средстава за суфинансирање пројеката по овом Јавном огласу износи 24.800.000 динара. На основу резултата оцене приспелих пријава, висине оправданих трошкова и расположивих средстава, Комисија за оцењивање ће утврдити износ суфинансирања за појединачне пројекте и то: за прву фазу највише до износа од 800.000,00 динара, за другу фазу највише до 6.400.000,00 динара.

6. Начин пријављивања и рок за подношење пријава - Прецизно и тачно попуњен образац пријаве, у складу са упутствима прописаним у Огласној документацији, предаје се писарници или доставља препорученом поштом на адресу: Министарство економије и регионалног развоја, Булевар краља Александра 15, Београд, закључно са 14.09.2007. године, до 12,00 часова. Пријаве се предају у затвореној коверти са назнaком «Не отварајПријава за Оглас», и навођењем назива огласа «Пројекат подстицаја развоја кластера у 2007», фазе за коју се конкурише и пунe адресe пошиљаоца, на полеђини коверте. Закаснеле пријаве неће се разматрати и биће враћене пошиљаоцима. Све информације садржане у захтеву кандидата, осим информација из диспозиције пројекта, су јавне.

7. Датум отварања пријава - Отварање приспелих пријава је јавно, а одржаће се 21.09.2007. године, у 14.00 часова у просторијама Министарства економије и регионалног развоја, Београд, Булевар краља Александра 15.

8. Обавештење о избору - Кандидати ће о резултатима конкурса бити обавештени у року од 20 дана од датума отварања пријава.

9. Пријава и огласна документација - Пријава и огласна документација (упутства и образци за пријаву) могу се наћи на адреси Министарствa економије и регионалног развоја www.merr.sr.gov.yu.

10. Адресе и телефони за додатне информације

Електронска адреса: jadranka.petrovic@merr.sr.gov.yu или mstanojevic@merr.sr.gov.yu.

Контакт телефон: 011/333 4115 или 011/333 4143

Факс: 011/333 4181.

Нема коментара: