Наслови задњих порука са овог блога

Јавна расправа - Стратегија подстицања рађања

Јавна расправа - Закон о удружењима

среда, јун 06, 2007

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтева јединица локалне самоуправе за расподелу дела средстава из ‎наменских примања буџета Републике

Информација са линка http://www.drzavnauprava.sr.gov.yu/news/newsitem.php?id=474

Министарство за државну управу и локалну самоуправу – Комисија за спровођење поступка и утврђивање предлога за расподелу средстава у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 49 од 29.05.2007. године, објавило је Јавни позив за подношење захтева јединица локалне самоуправе за расподелу дела средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе.
На основу члана 7. тачка 1) Уредбе о начину расподеле дела средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 75/05 и 117/05),

МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
Комисија за спровођење поступка и утврђивање предлога за расподелу средстава објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење захтева јединица локалне самоуправе за расподелу дела средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправеРасподела средстава се врши за остваривање следећих циљева:

1. Учешће у обезбеђивању недостајућег дела средстава у пуном или делимичном износу за реализацију нових или завршетак започетих пројеката који се финансирају из буџета јединице локалне самоуправе, а од посебног су значаја за живот грађана на њеној територији.
Укупан износ средстава који се расподељује за остваривање наведеног циља: 41.246.191,00 динара.
Критеријуми за утврђивање предлога за расподелу средстава:
- у којој мери пројекат, у вези са којим је поднет захтев за расподелу средстава, доприноси остваривању изворних послова јединице локалне самоуправе;
- у којој фази се налази пројекат, колико је средстава потребно за реализацију започетог пројекта, која је укупна финансијска вредност пројекта, у ком року се предвиђа завршетак започетог пројекта;
- стварни допринос пројекта побољшању животног стандарда и услова живота грађана на територији јединице локалне самоуправе.
Потребна документација коју су заинтересоване јединице локалне самоуправе дужне да поднесу уз захтев за доделу средстава:
- пројектна документација, дозволе, сагласности и други акти надлежних органа који се односе на конкретан пројекат;
- извод из буџета јединице локалне самоуправе којим се одобравају средства за реализацију конкретног пројекта;
- извештај надзорног органа који садржи податке: у којој фази се налази пројекат, колико је средстава потребно за реализацију започетог пројекта, која је укупна финансијска вредност пројекта и у ком року се предвиђа завршетак започетог пројекта.
Захтев за расподелу средстава се може односити само на реализацију једног одређеног пројекта од посебног значаја.

2. Пружање помоћи јединици локалне самоуправе у реализацији програма рационализације или оспособљавања органа локалне самоуправе.
Укупан износ средстава који се расподељују за остваривање наведеног циља: 11.784.626,00 динара.
Критеријуми за утврђивање предлога за расподелу средстава:
- број, старосна и квалификациона структура запослених у органима локалне самоуправе у време подношења захтева и у години која претходи години у којој се подноси захтев;
- програм рационализације, односно оспособљавања органа у јединици локалне самоуправе;
- укупан износ средстава потребних за накнаде за вишак запослених;
- укупан износ буџетских средстава намењених за социјална давања као и за стручно усавршавање и оспособљавање запослених.
Потребна документација коју су заинтересоване јединице локалне самоуправе дужне да поднесу уз захтев за доделу средстава:
- подаци о броју, старосној и квалификационој структури запослених у органу локалне самоуправе за наведене временске периоде;
- програм рационализације, односно оспособљавањ
a органа у јединици локалне самоуправе са прегледом и податком о укупном износу средстава потребних за накнаде за вишак запослених или за оспособљавање;
- извод из буџета јединице локалне самоуправе који садржи износ буџетских средстава намењених за социјална давања, као и за стручно усавршавање и оспособљавање запослених.

3. Пружање помоћи јединици локалне самоуправе која је погођена елементарном непогодом или другом несрећом већих размера
Укупан износ средстава који се расподељују за остваривање наведеног циља: 11.784.626,00 динара.
Критеријум за утврђивање предлога за расподелу средстава:
- висина штете која је причињена елементарном непогодом или дугом несрећом већих размера.
Потребна документација коју су заинтересоване јединице локалне самоуправе дужне да поднесу уз захтев за доделу средстава:
- извештај надлежног органа са податком о процени висине причињене штете елементарном непогодом или другом несрећом већих размера.

4. Пружање техничке и друге помоћи у циљу модернизације рада органа јединице локалне самоуправе
Укупан износ средстава који се расподељују за остваривање наведеног циља: 23.569.252,00 динара.
Критеријуми за утврђивање предлога за расподелу средстава:
- степен техничке опремљености, као и потреба за подизањем постојећег нивоа опремљености органа јединице локалне самоуправе;
- допринос коришћења ових средстава остваривању циљева реформе локалне самоуправе, њихов утицај на ефикасност пружања услуга грађанима и обављање поверених послова;
- утицај на подстицање нових инвестиција и донација које доприносе развоју јединице локалне самоуправе.
Потребна документација коју су заинтересоване јединице локалне самоуправе дужне да поднесу уз захтев за доделу средстава:
- елаборат који садржи детаљно обрађене показатеље за све наведене критеријуме.

5. Учешће у обезбеђивању недостајућег дела средстава у пуном или делимичном износу ради испуњавања услова за коришћење донаторске помоћи, када јединица локалне самоуправе није у могућности да из сопствених прихода обезбеди тај део средстава.
Укупан износ средставакоји се расподељују за остваривање наведеног циља: 29.461.565,00 динара.
Критеријум за утврђивање предлога за расподелу средстава:
- да су испуњени сви остали услови за коришћење донаторске помоћи.
Потребна документација коју су заинтересоване јединице локалне самоуправе дужне да поднесу уз захтев за доделу средстава:
- закључен уговор;
- докази о испуњавању свих осталих услова за коришћење донаторске помоћи;
- извод из буџета јединице локалне самоуправе, уколико је јединица локалне самоуправе определила средства за ову намену.
Захтев за расподелу средстава се може односити само за учешће у обезбеђивању средстава за коришћење једне конкретне донаторске помоћи.
Јединица локалне самоуправе може по једном јавном позиву поднети захтев за расподелу средстава ради остваривања највише два циља.
Јединица локалне самоуправе којој су расподељена средства ради остваривања једног од циљева не може остварити право на другу расподелу средстава за остваривање истог циља у тој буџетској години.

Захтеве са потребном документацијом, попуњеним прописаним обрасцем из члана 17. Уредбе (који се може преузети у Министарству,
IV спрат, соба 5 или путем E-maila, са сајта Министарства), Одлуком о буџету за годину у којој се захтев подноси, завршним рачуном за претходну годину, Одлуком о општинској управи и Актом о унутрашњој организацији и систематизацији, јединице локалне самоуправе подносе Министарству за државну управу и локалну самоуправу - Комисији за спровођење поступка и утврђивање предлога за расподелу средстава, Београд, Бирчанинова 6, у року од 30 дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Нема коментара: