Наслови задњих порука са овог блога

Јавна расправа - Стратегија подстицања рађања

Јавна расправа - Закон о удружењима

уторак, јул 31, 2007

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ЈАВНИХ РАДОВА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ - У 2007. ГОДИНИ

На сајту Националне службе за запошљавање објављен је ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ЈАВНИХ РАДОВА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ - У 2007. ГОДИНИ који преносимо у целини

1. Предмет оглашавања

Организовање јавних радова у области:

 • социјалних, хуманитарних, културних и других делатности (здравствено васпитне активности - превенција, помоћ старима, деци, социјално угроженим лицима, заштита и чување културног наслеђа и археолошких налазишта, различити послови у позориштима, музејима, библиотекама, у туризму, уношење и електронска обрада података, маркетинг и други послови);
 • одржавања и обнављања јавне инфраструктуре (уређење и изградња путева, пруга, мостова, брана и других објеката од општег интереса, уређење ромских насеља - побољшање услова становања и други послови);
 • одржавања и заштите животне средине и природе (санација дивљих депонија, чишћење и одржавање обала река, језера, канала, одвода, јавних површина, пошумљавање, развој еколошких поседа, чување и заштита шума, река и језера, развој сеоског подручја, монтажа и одржавање опреме у парковима и јавним дечијим игралиштима, помоћ за успостављање нових депонија-локација за сакупљање и одвођење отпада и други послови);
 • послова од општег интереса који не спадају у редовну делатност јавног предузећа, односно послова из редовне делатности јавног предузећа који се не могу обавити из средстава обезбеђених за рад јавног предузећа (у случају елементарних и других непогода, одржавање и обнављање околине, одржавање инфраструктурних објеката, изградња, односно одржавање система за наводњавање, организовање мобилних екипа у пољопривреди и други послови).

2. Право учествовања

Право учествовања у поступку организовања јавних радова имају:

1) државни органи и организације;

 • органи територијалне аутономије и локалне самоуправе;
 • јавне установе и јавна предузећа;
 • привредна друштва;
 • предузетници;
 • задруге;
 • невладине организације и
 • удружења грађана.

3. Намена средстава

Средства намењена за организовање јавних радова користе се за:

1) зараде незапослених лица укључених у јавне радове, и то:

 • (1) у висини минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду, са припадајућим порезима и доприносима, за лица без квалификације,
 • (2) у висини минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду, са припадајућим порезима и доприносима, увећане за 15%, за лица са средњим степеном образовања,
 • (3) у висини минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду увећане за 30%, за лица са вишим степеном образовања,
 • (4) у висини минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду, са припадајућим порезима и доприносима, увећане за 45%, за лица са високим степеном образовања,

2) накнаду трошкова за долазак и одлазак с рада у висини неопорезованог износа, у складу са законом;

3) трошкове обезбеђења безбедности и здравља на раду - заштитна опрема потребна за извођење јавних радова, у складу са законом;

4) трошкове обуке за послове које лице обавља у току извођења јавних радовауколико се обука изводи од стране друге установе;

5) трошкове извођења јавних радова, највише до износа од 10% - средстава одобрених за јавни рад - средства за рад и опрема потребна за извођење јавних радова (алат, машине и сл.), трошкови додатних услуга за извођење јавних радова, трошкови обезбеђења потребног материјала за рад (саднице, ђубриво, средства за дезинфекцију и сл.).

4. Подношење пријаве и документације

Учесници у поступку организовања јавних радова подносе пријаву за организовање и спровођење јавних радова.

Уз пријаву учесници достављају:

1) програм јавних радова који садржи:

 • област у којој се планира извођење јавних радова,
 • територију, односно локацију на којој би се јавни радови изводили,
 • време и дужину трајања јавних радова,
 • врсту и обим послова који би се вршили у току извођења јавних радова,
 • укупан број лица који је потребан за извођење јавних радова,
 • потребну квалификациону структуру за лица која треба да раде на извођењу јавних радова,

2) изјаву учесника у јавном позиву да циљ организовања јавних радова није остваривање добити и да спровођење јавних радова на тржишту неће проузроковати нелојалну конкуренцију;

3) мишљ ење надлежног органа територијалне аутономије или локалне самоуправе о оправданости извођења јавних радова;

4) мишљење надлежног министарства о постојању јавног интереса за спровођење јавних радова ;

5) мишљење надлежне филијале Националне службе за запошљавање о могућности ангажовања незапослених лица за извођење јавних радова ;

6) извод из одговарајућег регистра којим се доказује да је извођач јавног рада регистрован за обављање делатности, односно за вршење послова, који ће се вршити у току спровођења јавних радова;

7) изјаву извођача јавних радова да ће обезбедити вођу програма јавних радова и ментора за учеснике;

8) податке о изворима финансирања, потребним средствима за спровођење јавних радова по наменама и врстама трошкова - укупан износ средстава који је потребан за спровођење јавних радова и износ средстава који је потребно обезбедити из буџета Републике Србије.

Пријаву и документацију учесници у поступку организовања јавних радова подносе Министарству економије и регионалног развоја - Сектору за запошљавање, Булевар краља Александра 15, Београд.

Пријава за организовање јавних радова подноси се на обрасцу који се прибавља без накнаде у свим филијалама Националне службе за запошљавање.

Пријава се подноси у четири примерка - два примерка Министарству економије и регионалног развоја и два примерка надлежној филијали Националне службе за запошљавање на чијем подручју се организују јавни радови.

5. Рокови

Пријава за организовање јавних радова од интереса за Републику Србију подноси се:

- до 10. септембра 2007. године - први рок,

- до 10. октобра 2007. године - други рок.

Предлог листе приоритета за организовање и спровођење јавних радова од интереса за Републику Србију (у даљем тексту: Предлог листе) утврђује се у поступку јавног разматрања приспелих пријава 15 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Одлуке о организовању и спровођењу јавних радова од интереса за Републику Србију донеће се у року од 30 дана од дана утврђивања Предлога листе.

Учесници поступка имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију до утврђивања Предлога листе.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Све додатне информације могу се добити у Министарству економије и регионалног развоја, на телефон: 011/3114-227 и 011/3014-337 или у филијалама Националне службе за запошљавање .

Информација са линка.

понедељак, јул 30, 2007

Линкови ка документима са седница Владе Републике Србије у јулу 2007.

18. седница Владе Републике Србије, 26. јул 2007. године

Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Црне Горе о социјалном осигурању

Уредба о поступку по коме се бирају пројекти за Национални инвестициони план и поступку по коме се Национални инвестициони план спроводи

Садржај датотеке

- Уредба

- Образац 1-4

- Захтев за преузимање обавеза

- Захтев за плаћање

Уредба о штрајку полицијских службеника

Уредба о утврђивању Програма о распореду и коришћењу средстава за пројекте развоја путне, комуналне, енергетске и туристичке инфраструктуре

Уредба о утврђивању Програма извођења геолошких истражних радова за 2007. годину

Уредба о изменама и допунама Уредбе о условима и начину интернационализације привредних друштава

Уредба о условима и начину коришћења средстава за регресирање осигурања животиња, усева и плодова у 2007. години

Уредба о измени Уредбе о регресу за квалитетну приплодну стоку и селекционисање пчелиње матице за 2007. годину

17. седница Владе Републике Србије, 23. јул 2007. године

Извештај државног преговарачког тима за Косово и Метохију о преговорима вођеним у Бечу од 21. фебруара до 2. марта 2007. године, с Предлогом закључка

Садржај датотеке:

- Извештај државног преговарачког тима

- Говор председника Владе Републике Србије Војислава Коштунице на завршној рунди преговора у Бечу 10. марта 2007. године

- Говор председника Републике Србије Бориса Тадића на завршној рунди преговора у Бечу 10. марта 2007. године

- Завршна реч председника Владе Републике Србије Војислава Коштунице на разговорима у Бечу 10. марта 2007. године

- Говор председника Владе Републике Србије Војислава Коштунице на седници СБ УН 3. априла 2007. године

Предлог резолуције Народне скупштине Републике Србије о неопходности праведног решавања питања Аутономије покрајине Косово и Метохија заснованог на међународном праву

16. седница Владе Републике Србије, 19. јул 2007. године

Предлог закона о потврђивању Споразума о измени и приступању Споразуму о слободној трговини у централној Европи – ЦЕФТА 2006

Садржај датотеке:

СРПСКИ и ЕНГЛЕСКИ

- Основни текст и Анекс I

- Анекс 1-9

- Анекс II

Предлог закона о потврђивању Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту

Предлог закона о потврђивању Конвенције о очувању европске флоре и фауне и природних станишта

Садржај датотеке:

- Основни текст

- Додатак I

- Додатак II

- Додатак III

- Додатак IV

Предлог закона о потврђивању Конвенције о очувању миграторних врста дивљих животиња

Предлог закона о потврђивању Конвенције Уједињених нација у борби против дезертификације у земљама са тешком сушом и / или дезертификацијом, посебно у Африци

Уредба о расподели и коришћењу подстицајних средстава за подршку развоја села кроз инвестирање у пољопривредну опрему и механизацију у 2007. години

Уредба о расподели и коришћењу подстицајних средстава за подршку развоју села кроз инвестирање у рурални туризам за 2007. годину

Уредба о условима и начину коришћења средстава за регресирање репроматеријала за производњу ратарских и повртарских култура у 2007. години

Уредба о расподели и коришћењу подстицајних средстава за подршку набавке основног стада и товног материјала у говедарству у 2007. години

Уредба о коришћењу подстицајних средстава за тов јунади у 2007. години

Уредба о расподели и коришћењу средства за подршку у спровођењу поверених и других стручно-саветодавних послова у пољопривреди за 2007. годину

Уредба о утврђивању програма извођења радова на заштити, коришћењу и уређењу пољопривредног земљишта за 2007. годину

Уредба о утврђивању програма расподеле и коришћења средстава за кредитирање предузећа која обављају делатност у области прехрамбене индустрије за 2007. годину

Уредба о уврђивању програма изградње, реконструкције и одржавања водопривредних објеката за 2007. годину

Кадровска решења

15. седница Владе Републике Србије, 12. јул 2007. године

Предлог закона о потврђивању Кјото Протокола уз оквирну Конвенцију Уједињених нација о промени климе

Предлог закона о изменама и допунама Закона о државним и другим празницима у Републици Србији

Уредба о распореду и коришћењу средстава субвенције произвођачима пољопривредних и прехрамбених производа за 2007. годину

Уредба о премији за млеко за 2007. годину

Уредба о регресу за квалитетну приплодну стоку и селекционисање пчелиње матице за 2007. годину

Уредба о утврђивању Програма развоја и унапређења сточарства за 2007. годину

Уредба о утврђивању Програма о расподели и коришћењу подстицајних средстава за очување и одрживо коришћење генетичких ресурса домаћих животиња за 2007. годину

Уредба о утврђивању Програма о расподели и коришћењу подстицајних средстава за очување и одрживо коришћење биљних генетичких рeсурса за храну и пољопривреду за 2007. годину

Уредба о коришћењу подстицајних средстава за подизање вишегодишњих производних засада воћа за 2007. годину

Уредба о коришћењу подстицајних средстава за подизање вишегодишњих производних засада са наслоном винове лозе и хмеља за 2007. годину

Уредба о изменама и допунама Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе

Кадровска решења

14. седница Владе Републике Србије, 5. јул 2007. године

Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2006. годину

Предлог закона о потврђивању протокола о изменама и допунама Међународне конвенције о упрошћавању и усклађивању царинских поступака

Предлог закона о изменама и допунама Закона о држављанству Републике Србије

Предлог закона о допуни Закона о платама државних службеника и намештеника

Уредба о утврђивању критеријума и ближих услова за микрокредите подстицања квалитета угоститељске понуде малих и средњих предузећа из области туризма за 2007. годину

Уредба о утврђивању програма о распореду и коришћењу средстава за пројекте развоја туризама у 2007. години

Кадровска решења